Clinic Schedule Search

Today: Date     Visits This Month: Count

◎:Dr has registration restrictions. If?any?problems,?please call Tel: 276-4994. Thanks! <Family Medicine Division>Clinic Schdule ※:Dr closed consultations.

By Department Search:
2023/12/02(Sat) 2023/12/03(Sun) 2023/12/04(Mon) 2023/12/05(Tue) 2023/12/06(Wed) 2023/12/07(Thu) 2023/12/08(Fri)
AM Jun-Jun Yeh
Ya-Chi Cheng
Ya-Lun Yu
※Hsien-Yao, Fang
Ting-Ta Chen
Hsin-Yu An
Tuey-Wen Hung
Chia-Hong Lin
Nai-Hua, Hsu
Ching-Jen, Lin
Wen-Hsin Liu
Hsuan-Min Kao
Kuan-Hua, Lu
Tsung-Tse, Chen
Liw Pei Xuan
Yi-Fan, Sun
PM Kuan-Hua, Lu
Tung-Han Tsai
Ching-Jen, Lin
Chia-Hsun Li
Jun-Jun Yeh
Shih-Huei Syue
Min-Yuan, Hsueh
Kuan-Hua, Lu
Hsien-Yao, Fang
※◎A
Tsung-Tse, Chen
Chang-Wen Tan
Ya-Chi Cheng
Nai-Hua, Hsu
Tsung-Tse, Chen
Yi-Tnig, Yen
※Cheng-Chieh Weng
Nai-Hua, Hsu
Yi-Fan, Sun
Night
2023/12/09(Sat) 2023/12/11(Mon) 2023/12/12(Tue) 2023/12/13(Wed) 2023/12/14(Thu) 2023/12/15(Fri) 2023/12/16(Sat)
AM Jun-Jun Yeh
Ya-Chi Cheng
Ya-Lun Yu
Hsien-Yao, Fang
Ting-Ta Chen
Hsin-Yu An
Tuey-Wen Hung
Chia-Hong Lin
Nai-Hua, Hsu
Ching-Jen, Lin
Wen-Hsin Liu
Hsuan-Min Kao
Kuan-Hua, Lu
Tsung-Tse, Chen
Liw Pei Xuan
Yi-Fan, Sun
PM Kuan-Hua, Lu
Tung-Han Tsai
Ching-Jen, Lin
Chia-Hsun Li
Jun-Jun Yeh
Shih-Huei Syue
※Min-Yuan, Hsueh
Kuan-Hua, Lu
Hsien-Yao, Fang
Tsung-Tse, Chen
Chang-Wen Tan
Ya-Chi Cheng
Nai-Hua, Hsu
Tsung-Tse, Chen
Yi-Tnig, Yen
※Cheng-Chieh Weng
Nai-Hua, Hsu
Yi-Fan, Sun
Night
Back to Main Menu