Clinic Schedule Search

Today: Date     Visits This Month: Count

◎:Dr has registration restrictions. If?any?problems,?please call Tel: 276-4994. Thanks! <Family Medicine Division>Clinic Schdule ※:Dr closed consultations.

By Department Search:
2022/12/09(Fri) 2022/12/10(Sat) 2022/12/11(Sun) 2022/12/12(Mon) 2022/12/13(Tue) 2022/12/14(Wed) 2022/12/15(Thu)
AM ※Jun-Jun Yeh
Tsung-Tse, Chen
Liw Pei Xuan
Jun-Jun Yeh
Ya-Chi Cheng
Ya-Lun Yu
Kuan-Hua, Lu
Ting-Ta Chen
Hsin-Yu An
Tuey-Wen Hung
Chia-Hong Lin
Min-Yuan, Hsueh
Nai-Hua, Hsu
Wen-Hsin Liu
Hsuan-Min Kao
Yi-Tnig, Yen
PM Cheng-Chieh Weng
Min-Yuan, Hsueh
※Liw Pei Xuan
※Yi-Fan, Sun
Liw Pei Xuan
Kuan-Hua, Lu
Jun-Jun Yeh
Shih-Huei Syue
Chia-Hong Lin
Min-Yuan, Hsueh
Hsien-Yao, Fang
Tsung-Tse, Chen
Yi-Tnig, Yen
Ya-Chi Cheng
Nai-Hua, Hsu
Yi-Tnig, Yen
Ching-Jen, Lin
Night
2022/12/16(Fri) 2022/12/17(Sat) 2022/12/18(Sun) 2022/12/19(Mon) 2022/12/20(Tue) 2022/12/21(Wed) 2022/12/22(Thu)
AM ※Jun-Jun Yeh
Tsung-Tse, Chen
Liw Pei Xuan
Jun-Jun Yeh
Ya-Chi Cheng
Ya-Lun Yu
Kuan-Hua, Lu
Ting-Ta Chen
Hsin-Yu An
Tuey-Wen Hung
Chia-Hong Lin
Min-Yuan, Hsueh
Nai-Hua, Hsu
Wen-Hsin Liu
※Hsuan-Min Kao
Yi-Tnig, Yen
PM ※Cheng-Chieh Weng
Min-Yuan, Hsueh
※Liw Pei Xuan
Yi-Fan, Sun
Liw Pei Xuan
Kuan-Hua, Lu
Jun-Jun Yeh
Shih-Huei Syue
Chia-Hong Lin
Min-Yuan, Hsueh
Hsien-Yao, Fang
◎A
Tsung-Tse, Chen
Yi-Tnig, Yen
Ya-Chi Cheng
Nai-Hua, Hsu
Yi-Tnig, Yen
Ching-Jen, Lin
Night
Back to Main Menu